กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิไลวรรณ์ ละมุล
นางสาววิไลวรรณ์ ละมุล
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นายดนัย  พึ่งธรรม
นายดนัย พึ่งธรรม
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวไพรินทร์ ยิ้มศิริ
นางสาวไพรินทร์ ยิ้มศิริ
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวนรินทร์ โพธิ
นางสาวนรินทร์ โพธิ
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางพิมพ์ชนก  คำปัน
นางพิมพ์ชนก คำปัน
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางศศิมา มูลสภา
นางศศิมา มูลสภา
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวเนติมา คำเพิ่ม
นางสาวเนติมา คำเพิ่ม
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวรัตติยา  เคารพ
นางสาวรัตติยา เคารพ
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวศุภัคชญา เคียงคู่
นางสาวศุภัคชญา เคียงคู่
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวถิรพร ศรอินทร์
นางสาวถิรพร ศรอินทร์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวแพรวพลอย แต้มประสิทธิ์
นางสาวแพรวพลอย แต้มประสิทธิ์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวกนกทิพย์ พานวงศ์
นางสาวกนกทิพย์ พานวงศ์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นายศุภกร สุระเสียง
นายศุภกร สุระเสียง
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์
นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
Mr Glenn Benny
Mr Glenn Benny
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
Mr. Gene Toledo Salamat
Mr. Gene Toledo Salamat
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
Miss Aisha Baclaan Junsay
Miss Aisha Baclaan Junsay
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ