วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนานักเรียนให้เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ
ก้าวล้ำเทคโนโลยี บนวิถีความเป็นไทย
สู่การเป็นพลเมืองโลก

อัตลักษณ์

เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ

เอกลักษณ์

สวนฯสวย กุหลาบงาม

ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

จำนวนครูทั้งหมด(คน)

0

จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน)

0

ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

จำนวนครูทั้งหมด(คน)

0

จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน)

0

ข่าวประชาสัมพันธ์

สวนสวย ... กุหลาบงาม

สวนสร้างชื่อ ... สวนสร้างชาติ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์หน้าเดียว

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันปิยมหาราช
การจัดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2

ช่องทางประชาสัมพันธ์ รอบรู้ Sksb

วีดิทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

การเข้าร่วมประชุมสถาบันสวนกุหลาบ
แนะนำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
แนะนำประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
แนะนำประธานชมรมผู้ปกครองและครู
แนะนำกรรมการสถานศึกษา
แนะนำเครือข่ายผู้ปกครอง
แนะนำคณะผู้บริหาร
แนะนำหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา
แนะนำสภานักเรียน
การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
PMCA คลังความรู้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี