วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนานักเรียนให้เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ
ก้าวล้ำเทคโนโลยี บนวิถีความเป็นไทย
สู่การเป็นพลเมืองโลก

อัตลักษณ์

เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ

เอกลักษณ์

สวนฯสวย กุหลาบงาม

ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นางมาลี พรหมเพ็ญ
นางมาลี พรหมเพ็ญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นางสุพรรณี เสาใบ
นางสุพรรณี เสาใบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นายนาวิน สยะรักษ์
นายนาวิน สยะรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

จำนวนครูทั้งหมด(คน)

0

จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน)

0

ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นางมาลี พรหมเพ็ญ
นางมาลี พรหมเพ็ญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นางสุพรรณี เสาใบ
นางสุพรรณี เสาใบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นายนาวิน สยะรักษ์
นายนาวิน สยะรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

จำนวนครูทั้งหมด(คน)

0

จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน)

0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

คลังความรู้สิ่งแวดล้อมเครือข่ายครู PMCA -----------------------------------------------