โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
42 ม.4 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3621-4099 โทรสาร : 0-3621-4099
สำนักงานผู้อำนวยการ : 0-3623-0557