วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนานักเรียนให้เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ
ก้าวล้ำเทคโนโลยี บนวิถีความเป็นไทย
สู่การเป็นพลเมืองโลก

อัตลักษณ์

เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ

เอกลักษณ์

สวนฯสวย กุหลาบงาม

ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนาวิน สยะรักษ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกรุณา แย้มจิตร

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเกตุสุดา กิ้งการจร

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนครูทั้งหมด(คน)

0

จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน)

0

ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

จำนวนครูทั้งหมด(คน)

0

จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน)

0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

** ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

สวนสวย ... กุหลาบงาม

สวนสร้างชื่อ ... สวนสร้างชาติ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์หน้าเดียว

ประเพณีสงกรานต์ 2567
ฝึกอบรมวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ประชุมคณะกรรมการงานหลักสูตร
สำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจเยี่ยม
รับมอบตัวนักเรียน
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ค่ายเยาวชนดนตรีจุฬา-สระบุรี ปี 2567
ค่ายปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม

ช่องทางประชาสัมพันธ์ รอบรู้ Sksb

วีดิทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

การเข้าร่วมประชุมสถาบันสวนกุหลาบ
แนะนำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
แนะนำประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
แนะนำประธานชมรมผู้ปกครองและครู
แนะนำกรรมการสถานศึกษา
แนะนำเครือข่ายผู้ปกครอง
แนะนำคณะผู้บริหาร
แนะนำหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา
แนะนำสภานักเรียน
การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
PMCA คลังความรู้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี