กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอารมณ์ เบสูงเนิน
นายอารมณ์ เบสูงเนิน
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นายสมทบ ปานดวงแก้ว
นายสมทบ ปานดวงแก้ว
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางชนม์นิภา ประทุมรัตน์
นางชนม์นิภา ประทุมรัตน์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางวิไลลักษณ์ ปานเกลียว
นางวิไลลักษณ์ ปานเกลียว
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวธันย์ชนน ธันย์ถิรนันท์
นางสาวธันย์ชนน ธันย์ถิรนันท์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นายอาทิตย์ แก้ววิลัย
นายอาทิตย์ แก้ววิลัย
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวอรพรรณ แตงพิมาย
นางสาวอรพรรณ แตงพิมาย
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวธมลวรรณ แสงสว่าง
นางสาวธมลวรรณ แสงสว่าง
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์
นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นายพงศ์ธนาพัฒน์ สมบัติ
นายพงศ์ธนาพัฒน์ สมบัติ
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ว่าที่ ร.ต.เหมันต์ เหลี่ยมจุ้ย
ว่าที่ ร.ต.เหมันต์ เหลี่ยมจุ้ย
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ
นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางวันวิสา คำแฝง
นางวันวิสา คำแฝง
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวเนตรนภา บุญอ้วน
นางสาวเนตรนภา บุญอ้วน
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่
นางสาวศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นายธีรพงศ์ เฉลากลาย
นายธีรพงศ์ เฉลากลาย
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวกัญญารัตน์ ดีดา
นางสาวกัญญารัตน์ ดีดา
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวสิริวรรณ สารประดิษฐ์
นางสาวสิริวรรณ สารประดิษฐ์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ