ข้อมูลบุคลากร

Aisha

ชื่อ - นามสกุล :

Miss Aisha Baclaan Junsay

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก