ข้อมูลบุคลากร

วัชรียา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาววัชรียา รักบุญ

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
กศ.บ. ภาษาไทย