ข้อมูลบุคลากร

ดวงพร web

ชื่อ - นามสกุล :

นางดวงพร ภู่ระหงษ์

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
กศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย