ข้อมูลบุคลากร

พิมผกา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวพิมผกา กิ่งก้าน

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค.บ. สังคมศึกษา