ข้อมูลบุคลากร

บุษกร web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวบุษกร จะแจ้ง

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สังคมศึกษา