ข้อมูลบุคลากร

ณัฐิดา

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวณัฐิดา วงษ์ประสิทธิพร

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สังคมศึกษา