ข้อมูลบุคลากร

กานติมา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวกานติมา กายสิทธิ์

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร