ข้อมูลบุคลากร

วารินทร์ web

ชื่อ - นามสกุล :

นางวารินทร์ บุญจันทร์

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศศ.บ. รัฐประศาสษาศาสตร์