ข้อมูลบุคลากร

เหมันต์ web

ชื่อ - นามสกุล :

ว่าที่ ร.ต.เหมันต์ เหลี่ยมจุ้ย

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ