ข้อมูลบุคลากร

phongthanaphat2

ชื่อ - นามสกุล :

นายพงศ์ธนาพัฒน์ สมบัติ

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา