ข้อมูลบุคลากร

ธีรพงศ์

ชื่อ - นามสกุล :

นายธีรพงศ์ เฉลากลาย

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คอมพิวเตอร์