ข้อมูลบุคลากร

ดวงพร ใจภิภักดิ์ web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา