ข้อมูลบุคลากร

ชลธิชา

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก