ข้อมูลบุคลากร

ชนม์นิภา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางชนม์นิภา ประทุมรัตน์

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา