ข้อมูลบุคลากร

สุเมธ

ชื่อ - นามสกุล :

นายสุเมธ วรรณหัด

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณิตศาสตร์