ข้อมูลบุคลากร

พรพรรณ์ web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวพรพรรณ ยางกลาง

ตำแหน่ง :

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค.บ. คณิตศาสตร์