ข้อมูลบุคลากร

นัยน์ปพร web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวนัยน์ปพร พุฒิประสิทธิ์

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วท.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา