ข้อมูลบุคลากร

ปราณี web

ชื่อ - นามสกุล :

นางปราณี เอี่ยมเนตร์

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค.บ. คณิตศาสตร์