ข้อมูลบุคลากร

กฤษณวุธ web

ชื่อ - นามสกุล :

ว่าที่ ร.ต.กฤษณวุธ หุยากรณ์

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศศ.บ. การฝึกและการจัดการกีฬา