ข้อมูลบุคลากร

พันยศ

ชื่อ - นามสกุล :

นายพันยศ มุทาไร

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
พลศึกษา