ข้อมูลบุคลากร

สุนีย์ web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสุนีย์ แสงสาคร

ตำแหน่ง :

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วท.บ. พลศึกษา