ข้อมูลบุคลากร

ประภัสสร web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวประภัสสร คำแสง

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.บ.