ข้อมูลบุคลากร

เนติมา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวเนติมา คำเพิ่ม

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค.บ. ภาษาอังกฤษ