ข้อมูลบุคลากร

นรินทร์ web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวนรินทร์ โพธิ

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค.ม. หลักสูตรและการสอน