ข้อมูลบุคลากร

พัชนี web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวพัชนี จันณรงค์

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร