ข้อมูลบุคลากร

อณวัฒน์ web

ชื่อ - นามสกุล :

นายอณวัฒน์ เหมืองทอง

ตำแหน่ง :

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.บ. ศิลปศึกษา