ข้อมูลบุคลากร

มัทธิกา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวมัทธิกา จำปาแท้

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา