ข้อมูลบุคลากร

ธวัช web

ชื่อ - นามสกุล :

นายธวัช หงสะต้น

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์