กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุลัดดา นิราช
นางสาวสุลัดดา นิราช
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางจิรวรรณ กาญจนารัตนากร
นางจิรวรรณ กาญจนารัตนากร
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อมคำ
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อมคำ
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวเสาวลักษณ์ สันประภา
นางสาวเสาวลักษณ์ สันประภา
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวปาริชาติ ไชยศึก
นางสาวปาริชาติ ไชยศึก
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางวารินทร์ บุญจันทร์
นางวารินทร์ บุญจันทร์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวณัฐิดา วงษ์ประสิทธิพร
นางสาวณัฐิดา วงษ์ประสิทธิพร
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวกานติมา กายสิทธิ์
นางสาวกานติมา กายสิทธิ์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวบุษกร จะแจ้ง
นางสาวบุษกร จะแจ้ง
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวพิมผกา กิ่งก้าน
นางสาวพิมผกา กิ่งก้าน
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ