กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอณวัฒน์ เหมืองทอง
นายอณวัฒน์ เหมืองทอง
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุม
นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุม
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวบุษรา อาบวารี
นางสาวบุษรา อาบวารี
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวมัทธิกา จำปาแท้
นางสาวมัทธิกา จำปาแท้
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นายไพรวัลย์ เจริญผล
นายไพรวัลย์ เจริญผล
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ