กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรางคณา ภารสงัด
นางวรางคณา ภารสงัด
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางดวงพร ภู่ระหงษ์
นางดวงพร ภู่ระหงษ์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวมนสิชา ธรรมรักษ์
นางสาวมนสิชา ธรรมรักษ์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางทัดดาว สาระกูล
นางทัดดาว สาระกูล
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาววุสิมา หีบสัมฤทธิ์
นางสาววุสิมา หีบสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาววัชรียา รักบุญ
นางสาววัชรียา รักบุญ
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวผุสดี ดิ่งกลาง
นางสาวผุสดี ดิ่งกลาง
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรางคณา ภารสงัด
นางวรางคณา ภารสงัด
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางดวงพร ภู่ระหงษ์
นางดวงพร ภู่ระหงษ์
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวมนสิชา ธรรมรักษ์
นางสาวมนสิชา ธรรมรักษ์
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางทัดดาว สาระกูล
นางทัดดาว สาระกูล
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาววุสิมา หีบสัมฤทธิ์
นางสาววุสิมา หีบสัมฤทธิ์
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาววัชรียา รักบุญ
นางสาววัชรียา รักบุญ
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวผุสดี ดิ่งกลาง
นางสาวผุสดี ดิ่งกลาง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ