กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางธาริดา น้อยวัฒนา
นางธาริดา น้อยวัฒนา
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นายสมเกียรติ วันทอง
นายสมเกียรติ วันทอง
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางเยาวลักษณ์ พันกลั่น
นางเยาวลักษณ์ พันกลั่น
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางปาณิสรา สาระฤทธิ์
นางปาณิสรา สาระฤทธิ์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวพัชนี จันณรงค์
นางสาวพัชนี จันณรงค์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ