กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางธาริดา น้อยวัฒนา
นางธาริดา น้อยวัฒนา
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางเยาวลักษณ์ พันกลั่น
นางเยาวลักษณ์ พันกลั่น
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวพัชนี จันณรงค์
นางสาวพัชนี จันณรงค์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ