กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานวิชาการ

บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายอารมณ์ เบสูงเนิน
นายอารมณ์ เบสูงเนิน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสาวไพรินทร์ ยิ้มศิริ
นางสาวไพรินทร์ ยิ้มศิริ
ตำแหน่ง
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาววิไลวรรณ์ ละมุล
นางสาววิไลวรรณ์ ละมุล
ตำแหน่ง
หัวหน้างานสำมะโนนักเรียน
นายดนัย  พึ่งธรรม
นายดนัย พึ่งธรรม
ตำแหน่ง
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
นางสาวนรินทร์  โพธิ
นางสาวนรินทร์ โพธิ
ตำแหน่ง
หัวหน้างานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
นางสาวพิมผกา กิ่งก้าน
นางสาวพิมผกา กิ่งก้าน
ตำแหน่ง
ครูธุรการ
นางสาวธมลวรรณ แสงสว่าง
นางสาวธมลวรรณ แสงสว่าง
ตำแหน่ง
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวเบญจวรรณ จำปาแดง
นางสาวเบญจวรรณ จำปาแดง
ตำแหน่ง
หัวหน้างานแนะแนว
นายธวัช หงสะต้น
นายธวัช หงสะต้น
ตำแหน่ง
หัวหน้างานห้องสมุด
นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์
นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์
ตำแหน่ง
หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารงาวิชาการ
นายพงศ์ธนาพัฒน์ สมบัติ
นายพงศ์ธนาพัฒน์ สมบัติ
ตำแหน่ง
หัวหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาวพรพรรณ์ ยางกลาง
นางสาวพรพรรณ์ ยางกลาง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวณิชาภา พรหมพินิจ
นางสาวณิชาภา พรหมพินิจ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวกนกทิพย์ พานวงศ์
นางสาวกนกทิพย์ พานวงศ์
ตำแหน่ง
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นางสาววัชรียา รักบุญ
นางสาววัชรียา รักบุญ
ตำแหน่ง
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี เหมันต์ เหลี่ยมจุ้ย
ว่าที่ร้อยตรี เหมันต์ เหลี่ยมจุ้ย
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานสำมะโนนักเรียน
นางสาวรัตติยา เคารพ
นางสาวรัตติยา เคารพ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานสำมะโนนักเรียน
นางศศิมา มูลสภา
นางศศิมา มูลสภา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานสำมะโนนักเรียน

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง