กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โครงสร้าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

โครงสร้าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสุพรรณี เสาใบ
นางสุพรรณี เสาใบ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นางปราณี  เอี่ยมเนตร์
นางปราณี  เอี่ยมเนตร์
ตำแหน่ง
หัวหน้างานโภชนาการโรงเรียน
นางปาณิสรา  สาระฤทธิ์
นางปาณิสรา สาระฤทธิ์
ตำแหน่ง
หัวหน้างานประกันภัยนักเรียน
นางสาวชุติมา สุขกระสันต์
นางสาวชุติมา สุขกระสันต์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการและสารบรรณโรงเรียน
นายนันทวัฒน์  แก้วเรียน 
นายนันทวัฒน์  แก้วเรียน 
ตำแหน่ง
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
นางดวงพร  ภู่ระหงษ์ 
นางดวงพร  ภู่ระหงษ์ 
ตำแหน่ง
หัวหน้างานโภชนาการ/สุขภาพอนามัยและงานประกันภัยนักเรียน
นายไพรวัลย์  เจริญผล
นายไพรวัลย์  เจริญผล
ตำแหน่ง
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียน
นายสมเกียรติ  วันทอง
นายสมเกียรติ วันทอง
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาววุสิมา  หีบสัมฤทธิ์
นางสาววุสิมา  หีบสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง
หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์
นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
นางสาวปาริชาติ ไชยศึก
ตำแหน่ง
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
ตำแหน่ง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อมคำ
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อมคำ
ตำแหน่ง
หัวหน้างานบุคคล งานยานพาหนะและธนาคารโรงเรียน
นางสาวสายฝน แสนพันธ์
นางสาวสายฝน แสนพันธ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าธุรการ
นางเสาวลักษณ์  สันประภา
นางเสาวลักษณ์ สันประภา
ตำแหน่ง
หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ
นางสุพรรณี เสาใบ
นางสุพรรณี เสาใบ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นางปราณี  เอี่ยมเนตร์
นางปราณี  เอี่ยมเนตร์
หัวหน้างานโภชนาการโรงเรียน
นางปาณิสรา  สาระฤทธิ์
นางปาณิสรา สาระฤทธิ์
หัวหน้างานประกันภัยนักเรียน
นางสาวชุติมา สุขกระสันต์
นางสาวชุติมา สุขกระสันต์
เจ้าหน้าที่ธุรการและสารบรรณโรงเรียน
นายนันทวัฒน์  แก้วเรียน 
นายนันทวัฒน์  แก้วเรียน 
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
นางดวงพร  ภู่ระหงษ์ 
นางดวงพร  ภู่ระหงษ์ 
หัวหน้างานโภชนาการ/สุขภาพอนามัยและงานประกันภัยนักเรียน
นายไพรวัลย์  เจริญผล
นายไพรวัลย์  เจริญผล
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียน
นายสมเกียรติ  วันทอง
นายสมเกียรติ วันทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาววุสิมา  หีบสัมฤทธิ์
นางสาววุสิมา  หีบสัมฤทธิ์
หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์
นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
นางสาวปาริชาติ ไชยศึก
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อมคำ
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อมคำ
หัวหน้างานบุคคล งานยานพาหนะและธนาคารโรงเรียน
นางสาวสายฝน แสนพันธ์
นางสาวสายฝน แสนพันธ์
เจ้าหน้าธุรการ
นางเสาวลักษณ์  สันประภา
นางเสาวลักษณ์ สันประภา
หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง