กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวเกตุสุดา กิ้งการจร
นางสาวเกตุสุดา กิ้งการจร
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ว่าที่ร้อยตรี กฤษณวุธ หุยากรณ์
ว่าที่ร้อยตรี กฤษณวุธ หุยากรณ์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายนันทวัฒน์  แก้วเรียน 
นายนันทวัฒน์  แก้วเรียน 
ตำแหน่ง
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
นางเสาวลักษณ์  สันประภา
นางเสาวลักษณ์ สันประภา
ตำแหน่ง
หัวหน้างานสำนักงาน/งานยานพาหนะ/งานธุรการและสารบรรณ
นางสาวมัทธิกา จำปาแท้
นางสาวมัทธิกา จำปาแท้
ตำแหน่ง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุวรรณฤทัย เด่นดวงเดือน
นางสาวสุวรรณฤทัย เด่นดวงเดือน
ตำแหน่ง
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
นางปราณี  เอี่ยมเนตร์
นางปราณี  เอี่ยมเนตร์
ตำแหน่ง
หัวหน้างานโภชนาการโรงเรียน
นายไพรวัลย์  เจริญผล
นายไพรวัลย์  เจริญผล
ตำแหน่ง
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียน
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อมคำ
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อมคำ
ตำแหน่ง
หัวหน้างานนักการภารโรงและลูกจ้าง
นางสาววุสิมา  หีบสัมฤทธิ์
นางสาววุสิมา  หีบสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง
หัวหน้างานชุมชน
นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
นางสาวปาริชาติ ไชยศึก
ตำแหน่ง
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
นางสาวกานติมา กายสิทธิ์
นางสาวกานติมา กายสิทธิ์
ตำแหน่ง
งานประกันสุขภาพนักเรียนและบุคลากร
นางสาวสายฝน แสนพันธ์
นางสาวสายฝน แสนพันธ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าธุรการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานทั่วไป

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง