กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

โครงสร้าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

โครงสร้าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
นางเยาวลักษณ์ พันกลั่น
ตำแหน่ง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
นายสมทบ ปานดวงแก้ว
นายสมทบ ปานดวงแก้ว
ตำแหน่ง
หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน
นางสาวกานติมา กายสิทธิ์
นางสาวกานติมา กายสิทธิ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่แผนงาน
นางสาวกุลนันทน์ ม่วงสนธิ์
นางสาวกุลนันทน์ ม่วงสนธิ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่แผนงาน
นางวิไลลักษณ์ ปานเกลียว
นางวิไลลักษณ์ ปานเกลียว
ตำแหน่ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวปาริชาติ ไชยศึก
นางสาวปาริชาติ ไชยศึก
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวสุลัดดา นิราช
นางสาวสุลัดดา นิราช
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนครุภัณฑ์
นางสาววรารัตน์ นาคเขียว
นางสาววรารัตน์ นาคเขียว
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัสดุถาวร
นางสาวแพรวพลอย แต้มประสิทธิ์
นางสาวแพรวพลอย แต้มประสิทธิ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัสดุสิ้นเปลือง
นายอาทิตย์ แก้ววิลัย
นายอาทิตย์ แก้ววิลัย
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวอรพรรณ แตงพิมาย
นางสาวอรพรรณ แตงพิมาย
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางพิมพ์ชนก คำปัน
นางพิมพ์ชนก คำปัน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวถิรพร ศรอินทร์
นางสาวถิรพร ศรอินทร์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวธมลวรรณ แสงสว่าง
นางสาวธมลวรรณ แสงสว่าง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวปวีณา วรกำพล
นางสาวปวีณา วรกำพล
ตำแหน่ง
หัวหน้างานควบคุมภายใน
นางมาลี พรหมเพ็ญ
นางมาลี พรหมเพ็ญ
ตำแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นายอารมณ์ เบสูงเนิน
นายอารมณ์ เบสูงเนิน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
นางธาริดา น้อยวัฒนา
นางธาริดา น้อยวัฒนา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
นางสาวพัชนี จันณรงค์
นางสาวพัชนี จันณรงค์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง