กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

โครงสร้าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางกรุณา แย้มจิตร
นางกรุณา แย้มจิตร
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นายสุพจน์ แสงสาคร
นายสุพจน์ แสงสาคร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางสาวนัยน์ปพร พุฒิประสิทธิ์
นางสาวนัยน์ปพร พุฒิประสิทธิ์
ตำแหน่ง
หัวหน้างานสำนักงาน
นายพงศ์ธนาพัฒน์ สมบัติ
นายพงศ์ธนาพัฒน์ สมบัติ
ตำแหน่ง
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาววุสิมา หีบสัมฤทธิ์
นางสาววุสิมา หีบสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง
หัวหน้างานสภานักเรียน
นายเกรียงไกร ประกอบผล
นายเกรียงไกร ประกอบผล
ตำแหน่ง
หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย
นางชนม์นิภา ประทุมรัตน์
นางชนม์นิภา ประทุมรัตน์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานสำนักงาน
นางสาวเบญจวรรณ  จำปาแดง
นางสาวเบญจวรรณ จำปาแดง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวธันย์ชนน ธันย์ถิรนันท์
นางสาวธันย์ชนน ธันย์ถิรนันท์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
นางสาวสุวรรณฤทัย  เด่นดวงเดือน
นางสาวสุวรรณฤทัย เด่นดวงเดือน
ตำแหน่ง
หัวหน้างานโรงเรียนสีขาว
นางสาวภคินี โป๊ะคงมี
นางสาวภคินี โป๊ะคงมี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวประภัสสร  คำแสง
นางสาวประภัสสร คำแสง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานโรงเรียนสีขาว,เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัย
นายเทพฤทธิ์ สุคันธี
นายเทพฤทธิ์ สุคันธี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
นายสุพจน์ แสงสาคร
นายสุพจน์ แสงสาคร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นายพงศ์ธนาพัฒน์ สมบัติ
นายพงศ์ธนาพัฒน์ สมบัติ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาววุสิมา หีบสัมฤทธิ์
นางสาววุสิมา หีบสัมฤทธิ์
หัวหน้างานสภานักเรียน
นายเกรียงไกร ประกอบผล
นายเกรียงไกร ประกอบผล
หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย
นางชนม์นิภา ประทุมรัตน์
นางชนม์นิภา ประทุมรัตน์
เจ้าหน้าที่งานสำนักงาน
นางสาวเบญจวรรณ  จำปาแดง
นางสาวเบญจวรรณ จำปาแดง
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวธันย์ชนน ธันย์ถิรนันท์
นางสาวธันย์ชนน ธันย์ถิรนันท์
เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
นางสาวสุวรรณฤทัย  เด่นดวงเดือน
นางสาวสุวรรณฤทัย เด่นดวงเดือน
หัวหน้างานโรงเรียนสีขาว
นางสาวภคินี โป๊ะคงมี
นางสาวภคินี โป๊ะคงมี
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวประภัสสร  คำแสง
นางสาวประภัสสร คำแสง
เจ้าหน้าที่งานโรงเรียนสีขาว,เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัย
นายเทพฤทธิ์ สุคันธี
นายเทพฤทธิ์ สุคันธี
เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง