กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

โครงสร้าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

โครงสร้าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายนาวิน สยะรักษ์
นายนาวิน สยะรักษ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ว่าที่ ร.ต.กฤษวุธ หุยากรณ์
ว่าที่ ร.ต.กฤษวุธ หุยากรณ์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางสาวนัยน์ปพร พุฒิประสิทธิ์
นางสาวนัยน์ปพร พุฒิประสิทธิ์
ตำแหน่ง
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวมณีมันตรา ธรรมรักษ์
นางสาวมณีมันตรา ธรรมรักษ์
ตำแหน่ง
หัวหน้างานประชาธิปไตยและสภานักเรียน
นายสามารถ บวบมี
นายสามารถ บวบมี
ตำแหน่ง
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
นางสาวชลธิชา แสงอิ่ม
นางสาวชลธิชา แสงอิ่ม
ตำแหน่ง
หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม,หัวหน้างานสำนักงานกิจการนักเรียน
นางชนม์นิภา ประทุมรัตน์
นางชนม์นิภา ประทุมรัตน์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานสำนักงาน
นางสาวเบญจวรรณ จำปาแดง
นางสาวเบญจวรรณ จำปาแดง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางปุญญมี สง่างาม
นางปุญญมี สง่างาม
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวธันย์ชนน ธันย์ถิรนันท์
นางสาวธันย์ชนน ธันย์ถิรนันท์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
นางสาวสุวรรณฤทัย เด่นดวงเดือน
นางสาวสุวรรณฤทัย เด่นดวงเดือน
ตำแหน่ง
หัวหน้างานโรงเรียนสีขาว
นายพุฒิพงศ์ ภักดี
นายพุฒิพงศ์ ภักดี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่แผนงานกิจการนักเรียน
นางสาวภคินี โป๊ะคงมี
นางสาวภคินี โป๊ะคงมี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวประภัสสร คำแสง
นางสาวประภัสสร คำแสง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานโรงเรียนสีขาว,เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัย
นายเทพฤทธิ์ สุคันธี
นายเทพฤทธิ์ สุคันธี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
นายธนวัฒน์ สามารถ
นายธนวัฒน์ สามารถ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
นางสาวอนุวรรณ อินทร์จันทร์
นางสาวอนุวรรณ อินทร์จันทร์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวอชิรญา หลงแก้ว
นางสาวอชิรญา หลงแก้ว
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายนาวิน สยะรักษ์
นายนาวิน สยะรักษ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ว่าที่ ร.ต.กฤษวุธ หุยากรณ์
ว่าที่ ร.ต.กฤษวุธ หุยากรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางสาวนัยน์ปพร พุฒิประสิทธิ์
นางสาวนัยน์ปพร พุฒิประสิทธิ์
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวมณีมันตรา ธรรมรักษ์
นางสาวมณีมันตรา ธรรมรักษ์
หัวหน้างานประชาธิปไตยและสภานักเรียน
นายสามารถ บวบมี
นายสามารถ บวบมี
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
นางสาวชลธิชา แสงอิ่ม
นางสาวชลธิชา แสงอิ่ม
หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม,หัวหน้างานสำนักงานกิจการนักเรียน
นางชนม์นิภา ประทุมรัตน์
นางชนม์นิภา ประทุมรัตน์
เจ้าหน้าที่งานสำนักงาน
นางสาวเบญจวรรณ จำปาแดง
นางสาวเบญจวรรณ จำปาแดง
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางปุญญมี สง่างาม
นางปุญญมี สง่างาม
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวธันย์ชนน ธันย์ถิรนันท์
นางสาวธันย์ชนน ธันย์ถิรนันท์
เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
นางสาวสุวรรณฤทัย เด่นดวงเดือน
นางสาวสุวรรณฤทัย เด่นดวงเดือน
หัวหน้างานโรงเรียนสีขาว
นายพุฒิพงศ์ ภักดี
นายพุฒิพงศ์ ภักดี
เจ้าหน้าที่แผนงานกิจการนักเรียน
นางสาวภคินี โป๊ะคงมี
นางสาวภคินี โป๊ะคงมี
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวประภัสสร คำแสง
นางสาวประภัสสร คำแสง
เจ้าหน้าที่งานโรงเรียนสีขาว,เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัย
นายเทพฤทธิ์ สุคันธี
นายเทพฤทธิ์ สุคันธี
เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
นายธนวัฒน์ สามารถ
นายธนวัฒน์ สามารถ
เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
นางสาวอนุวรรณ อินทร์จันทร์
นางสาวอนุวรรณ อินทร์จันทร์
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวอชิรญา หลงแก้ว
นางสาวอชิรญา หลงแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง