ข้อมูลบุคลากร

มนสิชา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวมนสิชา ธรรมรักษ์

ตำแหน่ง :

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.ม. บริหารการศึกษา