ข้อมูลบุคลากร

ผุสดี web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวผุสดี ดิ่งกลาง

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค.บ. ภาษาไทย