ข้อมูลบุคลากร

ณิชกมล

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวณิชกมล จรสาย

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ภาษาไทย