ข้อมูลบุคลากร

วรางคณา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางวรางคณา ภารสงัด

ตำแหน่ง :

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
กศ.บ. การสอนภาษาไทย