ข้อมูลบุคลากร

ทัดดาว web

ชื่อ - นามสกุล :

นางทัดดาว สาระกูล

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.ม. บริหารการศึกษา