ข้อมูลบุคลากร

ฉัตรชัย web

ชื่อ - นามสกุล :

นายฉัตรชัย สงค์ประเสริฐ

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก