ข้อมูลบุคลากร

สุลัดดา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวสุลัดดา นิราช

ตำแหน่ง :

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค.บ. สังคมศึกษา