ข้อมูลบุคลากร

จิรวรรณ web

ชื่อ - นามสกุล :

นางจิรวรรณ กาญจนารัตนากร

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.บ. สังคมศึกษา