ข้อมูลบุคลากร

อารมณ์ web

ชื่อ - นามสกุล :

นายอารมณ์ เบสูงเนิน

ตำแหน่ง :

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูเชี่ยวชาญ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
กศ.ม. วิทยาศาสตร์การศึกษา