ข้อมูลบุคลากร

สามารถ web

ชื่อ - นามสกุล :

นายสามารถ บวบมี

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
กศ.บ. เคมี