ข้อมูลบุคลากร

สมทบ web

ชื่อ - นามสกุล :

นายสมทบ ปานดวงแก้ว

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
กศ.ม. ชีววิทยา